• Rejestr akcjonariuszy
 • Rejestr akcjonariuszy
 • Rejestr akcjonariuszy

OGŁOSZENIE O NAZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI W DNIU 29.11.2021

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KLINKIER PRZYSUCHA S.A. w siedzibie spółki, w dniu 29.11.2021r. o godzinie 12:00

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego do ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian par. 3, par. 5 i par. 9 Statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI -COVID

W związku sytuacją pandemiczną w Polsce zarząd Spółki podjął decyzje o zmianie daty do złożenia dokumentów akcji z 31.12.2019 do 31.01.2021 r.
Zarząd Spółki ponownie wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.01.2021 r. w siedzibie Spółki: Skrzyńsko ul. Przemysłowa 56, 26-400 Przysucha, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Klinkier Przysucha S.A. z siedzibą w Skrzyńsku (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.12.2020 r. w siedzibie Spółki: Skrzyńsko ul. Przemysłowa 56, 26-400 Przysucha, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 

Zwrot akcji spółce odbywa się za pokwitowaniem wydanym akcjonariuszom. Wzór pokwitowania stanowi element kwestionariusza uzupełnianego przez akcjonariusza (Załącznik nr 4 lub 5).

 

Uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.05.2020 r. wybrano z dnia Dom Maklerski Navigator dla obsługi elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

ZEBRANIE OD AKCJONARIUSZY DOKUMENTÓW AKCJI ORAZ ICH WERYFIKACJA

W chwili odbierania oryginałów dokumentów akcji od akcjonariuszy spółka:

1) wylegitymuje akcjonariusza (ew. pełnomocnika akcjonariusza lub przedstawiciela prawnego akcjonariusza) tj. zweryfikować „czy on to on”;

2) odebierze od akcjonariusza kwestionariusz osobowy uzupełniony (i podpisany) na formularzu udostępnionym przez DM Navigator (Załącznik nr 4 - w przypadku gdy akcjonariusz jest osobą fizyczną lub Załącznik nr 5 w przypadku gdy akcjonariusz jest osobą prawną); (na żądanie akcjonariusza wydać akcjonariuszowi potwierdzenie złożenia przedmiotowego formularza);

3) wyda akcjonariuszowi (lub odpowiednio pełnomocnikowi lub przedstawicielowi prawnemu akcjonariusza) jeden egzemplarz pokwitowania odbioru od akcjonariusza akcji w spółce, drugi zachować w spółce dla celów archiwizacyjnych a trzeci egzemplarz przekazać następnie do DM Navigator (dokument pokwitowania odbioru stanowi element ww. kwestionariusza akcjonariusza). Pokwitowanie powinno zostać podpisane zgodnie z reprezentującą spółki (zarząd, komplementariusz, prokurent) lub ustanowionego do tej czynności przez spółkę pełnomocnika;

4) nie będzie umieszczać żadnych adnotacji na oryginalnych dokumentach akcji czy też odcinkach zbiorowych akcji;

5) oryginały dokumentów akcji / odcinki zbiorowe akcji zdeponouje w spółce.

DORĘCZENIE DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OTWARCIA REJESTRU AKCJONARIUSZY

Po dokonaniu ostatniego wezwania akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce, lecz nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem świadczenia usługi (tj. do 1 lutego 2021 r.), spółka przedłoży DM Navigator stosowne dokumenty, które będą podstawą do otwarcia rejestru akcjonariuszy.

 

Co do zasady wystarczające będzie przedstawienie następującej dokumentacji:

1) oryginał uzupełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego każdego z akcjonariuszy wraz z oryginałem pokwitowania odbioru dokumentów akcji / odcinków zbiorowych akcji od akcjonariuszy, których wzór stanowi odpowiednio Załącznik nr 4 (wariant dla osoby fizycznej) i Załącznik nr 5 (wariant dla osoby prawnej);

2) kopie(skany) dokumentów akcji/odcinków zbiorowych akcji złożonych w spółce;

3) oświadczenie spółki m.in.:

 • o prawidłowym wypełnieniu wszystkich obowiązków nałożonych na spółkę w związku z dematerializacją akcji, w tym dokonaniu wezwań akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce,
 • o zgodności ze stanem faktycznym wszelkich uprzednio złożonych oświadczeń oraz aktualności uprzednio przedłożonych dokumentów,
 • zawierające listę akcjonariuszy (obejmującą dane, które muszą być ujawnione w rejestrze akcjonariuszy; lista stanowi załącznik do oświadczenia).

1 MARCA 2021 R. - OTWARCIE REJESTRU AKCJONARIUSZY

Każdy akcjonariusz, który wyrazi zgodę na utworzenie konta dostępowego do aplikacji web DM Navigator (zgodę można wyrazić poprzez zaznaczenie pola „TAK” w części IV kwestionariusza stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 4 lub Załącznik nr 5) otrzyma dostęp do rejestru akcjonariuszy.

Dnia 1 marca 2021 r. DM Navigator przekaże każdemu akcjonariuszowi spółki, który wyrazi ww. zgodę indywidualne dane dostępowe do aplikacji web DM Navigator.

Dostęp do aplikacji web DM Navigator dla operatora spółki będzie przyznawany na podstawie odpowiedniego wniosku spółki podpisanego zgodnie z reprezentacją spółki.

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 4 - kwestionariusz osoba fizyczna

 

Załącznik nr 4 - kwestionariusz osoba fizyczna_załącznik nr 1

 

Załącznik nr 4 - kwestionariusz osoba fizyczna_załącznik nr 2

 

Załącznik nr 5 - kwestionariusz osoba prawna

 

Załącznik nr 5 - kwestionariusz osoba prawna_załącznik nr 1

 

Załącznik nr 5 - kwestionariusz osoba prawna_załącznik nr 2

 

main-bottom-2a

main-bottom-2b

main-bottom-2c

Klinkier-Designer-link

flyer-yt

 

flyer-fb

 

flyer-im

 

flyer-flag-pl
flyer-flag-en
flyer-flag-ru

Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies (w plikach tych zapisywane są moje dane osobowe, służące do analizy mojego zachowania w niniejszym serwisie). Zgoda na przetwarzanie danych przechowywanych w plikach cookies może być w każdej chwili cofnięta poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Więcej informacji nt. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym przysługujących uprawnień, znaleźć można w dokumencie Polityka Prywatności.

Zrozumiałem